STEAM-based Learning for Early Childhood Education

ឥទ្ធិពលនៃស្ទែម នៅក្នុងការអប់រំ៖ ការបង្ហាញសក្ដានុពលរបស់កុមារ

 power of STEAM 04

ឥទ្ធិពលនៃស្ទែម នៅក្នុងការអប់រំ៖ ការបង្ហាញសក្ដានុពលរបស់កុមារ

នៅក្នុងពិភពលោកដែលកាន់តែមានទំនាក់ទំនងគ្នា និងមានបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែរីកចម្រើន វិធីសាស្ត្រថ្មីក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រ គឺមិនត្រឹមតែមានភាពប្រណិតតែប៉ុណ្ណោះទេ វាគឺជាភាពចាំបាច់មួយ។ នេះជាការពិត ជាពិសេសសម្រាប់ការអប់រំ។ វិធីសាស្ត្រស្ទែម (​ វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម សិល្បៈ និងគណិតវិទ្យា​ ) គឺសំខាន់បំផុតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការរៀនសូត្រនេះនៅពេលដែលបានអភិវឌ្ឍនៅជំនាញមូលដ្ឋាន ជំរុញការរៀនសូត្រពេញមួយជីវិត និងជំរុញអោយមានការច្នៃប្រឌិត។

ស្ទែម គឺជាឧបករណ៍មួយនៅក្នុងរូបភាពមួយដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការស្ដាប់ ពិរចារណា។ ជាវិធីសាស្ត្ររួមគ្នានៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តអ្នកសិក្សាវ័យក្មេង ដើម្បីបំពេញនៅការងឿងឆ្ងល់របស់ពួកគេ​ និងទំនាក់ទំនងដ៏សមហេតុផលអំពីពិភពលោកនៅជុំវិញពួកគេ។ វិទ្យាសាស្ត្រគឺជាផ្នែកមួយជួយក្នុងការបង្កើតការយល់ដឹងអំពី ធម្មជាតិ ខណៈពេលដែលបច្ចេកវិទ្យា និងវិស្វកម្មបានផ្ដល់អោយកុមារតូចៗ របស់យើងនូវសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហា បង្កើនការច្នៃប្រឌិតនិងភាពស៊ាំរបស់ពួកគេ។ សិល្បៈបំផុសពួកគេជាមួយនិងសោភ័ណ្ឌភាពអាម្មណ៍ និងការបង្ហាញអារម្មណ៍ បង្កើនសមត្ថភាពពួកគេសម្រាប់ទំនាក់ទំនងនិងការអាណិតអាសូរ។ គណិតវិទ្យាជំនួយក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញលេខកម្រិតដំបូង ជម្រុញអោយមានការគិត និងសមត្ថភាពវែកញែក។

   ការប្រើប្រាស់​សក្ដានុពលនៃស្ទែម មិនមែនគ្រាន់តែធ្វើអោយកូនរបស់អ្នកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនៅក្នុងការសិក្សាតែប៉ុណ្ណោះទេ វារៀបចំសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេ។ វាបង្កើតនូវបំណងប្រាថ្នាមិនចេះចប់មិនចេះហើយសម្រាប់ការសិក្សារៀនសូត្រ ធ្វើអោយកូនរបស់អ្នកក្លាយទៅជាអ្នករៀនពេញមួយជីវិត ដែលបន្តស្វែងរកការយល់ដឹង និងជះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឥទ្ធិពលលើពិភពលោករបស់ពួកគេ។ វិធីសាស្ត្រនេះធានាបានថា កុមារ

ម្នាក់ៗមិនត្រឹមតែជាអ្នកទទួលព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការធ្វើដំណើររៀនសូត្ររបស់ពួកគេ។

   លើសពីនេះទៅទៀត ស្ទែមមិនត្រឹមតែផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ការរីកចម្រើនបញ្ញាដល់កុមារតែប៉ុណ្ណោះទេ វាបានដាក់គ្រឹះសម្រាប់ជំនាញអក្សរកម្រិតដំបូង ដែលចាំបាច់សម្រាប់ការទំនាក់ទំនងនិងការយល់ដឹងដែលមានប្រសិទ្ធភាព។ ជំនាញអក្សរកម្រិតដំបូងទាំងនេះ គឺមិនត្រឹមតែកំណត់នៅក្នុងការសិក្សាតែប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងមានសកម្មភាព និងការចូលរួមប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ។

​ ការវិនិយោគនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាស្ទែម សម្រាប់កូនតូចៗរបស់អ្នក មានន័យថាការវិនិយោគនាពេលអនាគតរបស់ពួកគេ។ នៅសាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី ពូកយើងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃវិធីសាស្ត្រនេះនៅក្នុងពិភពលោកសព្វថ្ងៃនេះ។ កម្មវិធីមត្តេយ្យសិក្សាពីរភាសា របស់យើងផ្ដល់នូវវេទិកាដ៏មានថាមពល និងភាពទាក់ទាញមួយដែលកុមារអាចស្វែងរក ការស្រមៃ និងលូតលាស់​ទាំងអស់ខណៈពេលដែលការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញចាំបាច់ និងបង្កើតនូវចំណង់ចំណូលចិត្តដ៏យូរអង្វែងសម្រាប់ការសិក្សារៀនសូត្រ។

   កូនៗរបស់អ្នកសមតែទទួលបានច្រើនជាងការអប់រំទៅទៀត ពួកគេសមនិងទទួលបានការចាប់ផ្ដើមមួយក្នុងជីវិត។​​ ផ្ដល់អោយពួកគេជាមួយនិង​ឥទ្ធិពលនៃស្ទែម ហើយមើលនៅពេលដែលពួកគេរីកចម្រើនចូលទៅក្នុងអ្នកគិតបែបទំនើប អ្នកជំនាញដោះស្រាយបញ្ហា មេដឹកនាំមានភាពអាណិតអាសូរ និងអ្នកជាសិក្សាពេញមួយជីវិត។

 

 STEAM Approach at Liberty International School 

Curriculum infused with STEAM Overlays

In an increasingly interconnected and technologically advanced world, an innovative approach to learning is not just a luxury; it's a necessity. This is particularly true for preschool education. The STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics) approach is paramount in this phase of learning as it develops foundational skills, fosters lifelong learning and stimulates creativity.

STEAM as a Method of Integrated Learning

STEAM is instrumental in shaping inquisitive minds. As a method of integrated learning, it encourages young learners to satisfy their curiosity and form logical connections about the world around them. The Science component aids in cultivating an understanding of the natural world, while Technology and Engineering equip our preschoolers with problem-solving capabilities, fueling their creativity and resilience. Art imbues them with aesthetic sense and emotional expression, enhancing their capacity for empathy and connection. Mathematics aids in the development of early numeracy skills, fostering logical thinking and reasoning abilities.

Harnessing the potential of STEAM does not merely make your child academically ready; it prepares them for life. It cultivates an insatiable desire for learning, shaping your child into a lifelong learner who continually seeks to better understand and influence their world. This approach ensures that each child is not just a passive recipient of information but an active contributor to their learning journey.

Furthermore, STEAM doesn't just benefit a child's intellectual growth; it lays the foundation for early literacy skills, essential for effective communication and comprehension. These literacy skills are crucial, not just in academic settings but in their daily interactions and engagements.

Investing in a STEAM-infused curriculum for your preschooler means investing in their future. At Liberty International School, we understand the importance of this approach in today's world. Our bilingual preschool program provides a dynamic and engaging platform where children can explore, imagine, and grow, all while developing necessary skills and instilling an enduring passion for learning.

Your child deserves more than just an education; they deserve a head start in life. Equip them with the power of STEAM, and watch as they flourish into innovative thinkers, adept problem solvers, compassionate leaders, and lifelong learners.

Learning Management System

LMS - Digital Curriculum Library

DCL Logo 03

Contact Us

Address

#168, Street 156
Phnom Penh, Cambodia 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Phone/Telegram: 095 712 165
 
Google Maps:
Contact Us

Contact Us

Early Childhood Education

Teacher Training

Teacher training for those who may wish to follow Liberty Education's  international preschool curriculum can be arranged by appointment. Please contact the school for more information.  LMS deployment is also available.