ថ្នាក់សិក្សាតន្រ្តីសម្រាប់កុមារ 3 - 12 ឆ្នាំ | Music Classes for Children from 3 - 12 Years Old Open

on Monday, 04 January 2016. Posted in Classes

little girl playing guitar

សាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី យើងខ្ញុំ​មាន​ក្ដី​សោមនស្ស​ជម្រាប​ជូន​លោក​អ្នក​ពី​ការ​បើក​ថ្នាក់​សិក្សា​តន្ត្រី​នៅ​ថ្ងៃទី 30 ខែ​មករា ឆ្នាំ 2016 ខាង​មុខ​នេះ។ កម្មវិធិសិក្សា​តន្ដ្រី​នេះ​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ដោយ​ក្រសួង​វប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ លើ​ការ​បង្រៀន​ដោយ​គ្រូ​មាន​ជំនាញ​ច្បាស់​លាស់ និង​បទពិសោធន៍​ខ្ពស់​ផ្នែក​តន្ដ្រី។ ការសិក្សា​មាន​ពីរ​ជំនាញ​សម្រាប់​ជ្រើសរើស គឺ​ផ្នែក​អក និង​ផ្នែក​ហ្គីតា ដែល​មាន​រយៈ​ពេល 10 សប្ដាហ៍ ក្នុង​មួយ​វគ្គ​សិក្សា។ ចំណែក​ការ​សម្ដែង​សមត្ថភាព​របស់​សិស្ស នឹង​ត្រូវ​រៀប​ចំ​រាល់​ពេល​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​វគ្គ​នីមួយៗ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត សូម​ទាក់ទង​មក​កាន់​ការិយាល័យ​យើង​ខ្ញុំ​ដោយ​ផ្ទាល់​តាម​រយៈ​លេខ​ទូរស័ព្ទ 023 6312 857។

Liberty International School is pleased to announce that we are starting our after-school music program on the 30th of January, 2016. This program is fully accredited by the Ministry of Culture and Fine Arts and will be run for 10 weeks per term. A recital performance will be organized by the end of the term. For further information, please call our office: 023 6312 857.

Leave a comment

Please login to leave a comment. Optional login below.