តម្លៃសិក្សា (ENG)

ឆ្នាំសិក្សា 2018 – 2019

I. ថ្នាក់មើលថែកុមារតូចៗ

1 ខែ 3 ខែ

6 ខែ

1 ឆ្នាំ
ថ្លៃចុះឈ្មោះ $100
ឯកសណ្ឋានសិក្សា $24 (2 កំប្លេ)
ថ្នាក់ពេញមួយថ្ងៃ $210 $630

$1260

$2520

អាហារសម្រន់ អាហារថ្ងៃត្រង់ និងសម្ភារសិក្សា $50 $150 $300 $600
ថ្លៃរដ្ឋបាល $50

II. ថ្នាក់មត្តេយ្យកម្រិតទាប

3 ខែ 6 ខែ 1 ឆ្នាំ
ថ្លៃចុះឈ្មោះ

$100

ឯកសណ្ឋានសិក្សា

$24 (2 កំប្លេ)

ថ្នាក់ពាក់កណ្ដាលថ្ងៃ

$396

$792

$1584

ថ្នាក់ពេញមួយថ្ងៃ

$495

$990

$1980

អាហារសម្រន់ពាក់កណ្ដាលថ្ងៃ $35 $70 $140
អាហារសម្រន់ពេញមួយថ្ងៃ $70 $140 $280
អាហារថ្ងៃត្រង់ $90 $180 $360
ថ្លៃរដ្ឋបាល $50
សម្ភារសិក្សា $200
សៀវភៅពុម្ព $40 សម្រាប់សៀវភៅមួយឈុត (២ ក្បាល)

III. ថ្នាក់មត្តេយ្យកម្រិតខ្ពស់

3 ខែ 6 ខែ 1 ខែ
ថ្លៃចុះឈ្មោះ

$100

ឯកសណ្ឋានសិក្សា

$24 (2sets)

ថ្នាក់ពាក់កណ្ដាលថ្ងៃ

$440

$880

$1760

ថ្នាក់ពេញមួយថ្ងៃ

$495

$990

$1980

អាហារសម្រន់ពាក់កណ្ដាលថ្ងៃ $35 $70 $140
អាហារសម្រន់ពេញមួយថ្ងៃ $70 $140 $280
អាហារថ្ងៃត្រង់ $90 $180 $360
ថ្លៃរដ្ឋបាល $50
សម្ភារសិក្សា $200
សៀវភៅពុម្ព $40 សម្រាប់សៀវភៅមួយឈុត (២ ក្បាល)

IV. ថ្នាក់ឋមសិក្សា

3 ខែ 6 ខែ 1 ខែ
ថ្លៃចុះឈ្មោះ

$100

ឯកសណ្ឋានសិក្សា

$30 (2sets)

ថ្នាក់ពាក់កណ្ដាលថ្ងៃ (ខ្មែរ) $200

$400

ថ្នាក់ពាក់កណ្ដាលថ្ងៃ (អង់គ្លេស)

$330

$660

$1320

ថ្នាក់ពេញមួយថ្ងៃ (ខ្មែរ និងអង់គ្លេស)

$430

$860

$1720

អាហារសម្រន់ពាក់កណ្ដាលថ្ងៃ $35 $56 $112
អាហារសម្រន់ពេញមួយថ្ងៃ $60 $112 $224
អាហារថ្ងៃត្រង់ $90 $174 $348
ថ្លៃរដ្ឋបាល $50
សម្ភារសិក្សា $200
សៀវភៅពុម្ព $50 សម្រាប់សៀវភៅមួយឈុត (៤ ក្បាល)

 
 
សម្គាល់៖
 • តម្លៃសម្រាប់ការមកទទួលកូនយឺត (បន្ទាប់ពីម៉ោង 11:15នាទីព្រឹក|ម៉ោង 5:15នាទីល្ងាច): 2.5 ដុល្លារៀងរាល់ 15 នាទីដែលយឺត។
 • សូមលោកអ្នកមេត្តាកុំយកកូនៗមកសាលាមុនម៉ោងសិក្សាពេក (មុនម៉ោង 7 ព្រឹក|មុនម៉ោង1:30រសៀល) ព្រោះនេះជាពេលដែលមិនមានអ្នកគ្រប់គ្រងសិស្ស។
 • បង់ប្រាក់រួច មិនអាចប្ដូរយកលុយវិញ និងមិនអាចផ្ទេរទៅឱ្យសិស្សផ្សេងបានទេ។

តម្លៃសិក្សាក្រៅម៉ោង (សម្រាប់ថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ)
ឆ្នាំសិក្សា 2018 – 2019

I. សម្រាប់សិស្សប្រចាំLIS

 => 5ដុល្លាក្នុងមួយថ្ងៃ (សិស្សចូលរៀនតាមធម្មតា)

 =>  សម្រាប់សិស្សដែលបានចុះឈ្មោះសិក្សានៅសាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី តែប៉ុណ្ណោះ

II. សម្រាប់សិស្សមិនមែនរៀននៅសាលាLIS

តម្លៃសមាជិក 40 ដុល្លាក្នុងមួយឆ្នាំ
6 ខែទៅ 36 ខែ ក្នុងមួយម៉ោង(យ៉ាងតិចមួយម៉ោង) $6
ពាក់កណ្ដាលថ្ងៃ(8:00ព្រឹកដល់12:00ថ្ងៃត្រង់ឬ12:00ថ្ងៃត្រង់ដល់4:00រសៀល) $13
ពេញមួយថ្ងៃ(8:00ព្រឹកដល់4:00រសៀល) $26
37 ខែឡើង(អាយុច្រើនបំផុត 6 ឆ្នាំ) ក្នុងមួយម៉ោង(យ៉ាងតិចមួយម៉ោង) $4
ពាក់កណ្ដាលថ្ងៃ(8:00ព្រឹកដល់12:00ថ្ងៃត្រង់ឬ12:00ថ្ងៃត្រង់ដល់4:00រសៀល) $10
ពេញមួយថ្ងៃ(8:00ព្រឹកដល់4:00រសៀល) $20

កញ្ចប់ការសិក្សា

3ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ ក្នុងមួយម៉ោង(យ៉ាងតិចមួយម៉ោង) បញ្ចុះតម្លៃ 20%
ពាក់កណ្ដាលថ្ងៃ(8:00ព្រឹកដល់12:00ថ្ងៃត្រង់ឬ12:00ថ្ងៃត្រង់ដល់4:00រសៀល)
ពេញមួយថ្ងៃ(8:00ព្រឹកដល់4:00រសៀល)
4 ដងក្នុងមួយខែ ក្នុងមួយម៉ោង(យ៉ាងតិចមួយម៉ោង) បញ្ចុះតម្លៃ 10%
ពាក់កណ្ដាលថ្ងៃ(8:00ព្រឹកដល់12:00ថ្ងៃត្រង់ឬ12:00ថ្ងៃត្រង់ដល់4:00រសៀល)
ពេញមួយថ្ងៃ(8:00ព្រឹកដល់4:00រសៀល)
10វគ្គសម្រាប់រយៈពេល 3ខែ ក្នុងមួយម៉ោង(យ៉ាងតិចមួយម៉ោង) បញ្ចុះតម្លៃ 5%
ពាក់កណ្ដាលថ្ងៃ(8:00ព្រឹកដល់12:00ថ្ងៃត្រង់ឬ12:00ថ្ងៃត្រង់ដល់4:00រសៀល)
ពេញមួយថ្ងៃ(8:00ព្រឹកដល់4:00

 សម្គាល់៖

 • តម្លៃសម្រាប់ការមកទទួលកូនយឺត (បន្ទាប់ពីម៉ោង 11:15នាទីព្រឹក |ម៉ោង 5:15នាទីល្ងាច): 2.5 ដុល្លារៀងរាល់ 15 នាទីដែលយឺត។
 • សូមលោកអ្នកមេត្តាកុំយកកូនៗមកសាលាមុនម៉ោងសិក្សាពេក (មុនម៉ោង 7 ព្រឹក |មុនម៉ោង1:30រសៀល) ព្រោះនេះជាពេលដែលមិនមានអ្នកគ្រប់គ្រងសិស្ស។
 • សូមបង់ថ្លៃសិក្សាមុនការចាប់ផ្ដើមសិក្សាក្រៅមុនមួយថ្ងៃ។
 • តម្លៃសិក្សារួមបញ្ចូលអាហារ៖តម្លៃសិក្សារួមបញ្ចូលសម្ភារសិក្សា។
  • ក្នុងមួយម៉ោង និងកន្លះថ្ងៃ៖ អាហារសម្រន់មួយពេល
  • ពេញមួយថ្ងៃ៖ អាហារសម្រន់ពីរពេល (ពេលព្រឹកម្ដង និងពេលរសៀលម្ដង) និងអាហារថ្ងៃត្រង់មួយពេល។
 • បង់ប្រាក់រួច​ មិនអាចប្ដូរយកលុយវិញ និងមិនអាចផ្ទេរទៅឱ្យសិស្សផ្សេងបានទេ។
Contact Us

Address

#168, Street 156
Phnom Penh, Cambodia 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Make appointment or visit school

Telephone

095 712 165 / 023 6312 857

Early Childhood Education

Teacher Training

Teacher training for those who may wish to follow Liberty Education's  curriculum can be arranged by appointment. Please contact the school for more information.